ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ

 

 

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳ

ಹುದ್ದೆ

ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

0824 -2220503

2

ಹೆಚ್ಚವರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಹೆಚ್ಚವರಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

0824- 2220505

3

ಬಂಟ್ವಾಳ ಉಪವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಅಧೀಕ್ಷಕರು

08255- 233999

4

ಪುತ್ತೂರು ಉಪವಿಭಾಗ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು

08251- 230500

5

ಜಿಲ್ಲಾ ತಕ್ಷಿರು ಅಭಿಲೇಖ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪಾಧೀಕ್ಷಕರು

9480805310

6

ಜಿಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಠಡಿ

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480800941

7

ಜಿಲ್ಲಾ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ

ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805306

8

ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ವೃತ್ತ

ಪೊಲೀಸ್‌ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805333

9

ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805335

10

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವೃತ್ತ

ಪೊಲೀಸ್‌ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805336

11

ಸುಳ್ಯ ವೃತ್ತ

ಪೊಲೀಸ್‌ ವೃತ್ತನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805334

12

ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805361

13

ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805367

14

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಪುತ್ತೂರು

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-233500

15

ವಿಟ್ಲ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805369

16

ಸಿ.ಇ.ಎನ್‌ ( ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ) ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805308

17

ಸಿ.ಇ.ಎನ್‌ ( ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ) ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

0824- 2440986

18

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಪುತ್ತೂರು

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-233500

19

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ( ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805362

20

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ( ಸಂಚಾರ)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-251055

21

ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-251055

22

ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ( ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805363

23

ಕಡಬ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805364

24

ಕಡಬ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-260044

25

ಸುಳ್ಯ ಠಾಣೆ ( ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805365

26

ಸುಳ್ಯ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08257-230337

27

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಠಾಣೆ ( ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805366

28

ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ( ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08255-232111

29

ಬಂಟ್ವಾಳ ನಗರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08255-232111

30

ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ( ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805368

31

ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-2)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

 08255- 235000

32

ಬಂಟ್ವಾಳ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

 08255- 235000

‌33

ವಿಟ್ಲ ಠಾಣೆ (ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08255-239233

35

ವಿಟ್ಲ ಠಾಣೆ ( ತನಿಖೆ )

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08255-239233

34

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಠಾಣೆ (ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805370

35

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಠಾಣೆ (ತನಿಖೆ)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

0826-232093

36

ವೇಣೂರು ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

9480805372

37

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08257-271995

38

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08257-271995

39

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಠಾಣೆ (ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08256-277253

40

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08256-277253

41

ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆ (ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08256-259375

42

ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08256-259375

43

ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08255-281111

44

ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-2)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08255-281111

45

ಪುತ್ತೂರು ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-238500

46

ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ (ಕಾ&ಸು)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-230555

47

ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-230555

48

ಪುತ್ತೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-2)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-230555

49

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08256-234100

50

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-2)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08256-234100

51

ಪುತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ (ಪಿಎಸ್‌ಐ-1)

ಪೊಲೀಸ್‌ ಉಪನಿರೀಕ್ಷಕರು

08251-232102

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-11-2022 05:13 PM ಅನುಮೋದಕರು: Dakshina Kannada District Police


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2023, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080